Odznaka Krajoznawcza Polski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami

Znak PTTK
 
 


Wesprzyj nas!

 
POLECAMY
 
Kanon Krajoznawczy Polski
 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
 
Na Szlaku - magazyn PTTK
 
Na sieradzkich szlakach
 
Mali PowstańcyMazowsze - zeszyty krajoznawcze

Zespół Redakcyjny

 • Szymon Bijak - redaktor naczelny
 • Agnieszka Ponikiewska - sekretarz redakcji
 • Artur Ponikiewski
 • Mieszko Janiszek
 • Beata Bacińska
 • Sergiusz Borecki

  Kontakt
  poczta tradycyjna:
  Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
  Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami
  ul. Senatorska 11
  00-075 Warszawa
  z dopiskiem Mazowsze

  lub

  poczta elektroniczna:
  kkionz[@]tlen.pl


  dla Autorów
  Teksty prosimy przygotować w edytorze tekstu Microsoft Word (dowolna polska wersja) z zachowaniem następujących parametrów:

  • czcionka: Trebuchet MS, 10 pkt.;
  • interlinia: 1,5 wiersza;
  • wyrównanie: do lewei i prawej (tekst wyjustowany);
  • wcięcie akapitowe: 1 cm;
  • marginesy: 2 cm z każdej strony;
  • nie należy stosować numeracji stron
  • nie należy stosować ręcznego dzielenia wyrazów oraz "miękkiego" enter (shift + enter)
  • Imiona i nazwiska autorów: czcionka: Trebuchet MS, 10 pkt. pogrubiona i wyrównana do lewej.
  • Ewentualne podziękowania - czcionka 10 pkt., tekst wyjustowany.
  • Nazwa macierzystego oddziału PTTK/Koła/Klubu/Sekcji, e-mail do autora artykułu lub adres, pismo pochyłe, wyrównania do lewej.
  Tabele, wykresy oraz inne elementy graficzne powinny być opracowane w edytorze tekstu Microsoft Word lub arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel i umieszczone w tekście. Opisy elementów wyjustowane do lewej powyżej tabeli bądź wykresu.
  Rysunki, mapki, i kolorowe fotografie (Z ZACHOWANIEM PRAW AUTORSKICH) należy zamieszczać w tekście jako pliki w formacie .jpg o wysokiej jakości.
  Tabele, rysunki i zdjęcia należy przesyłać w osobnym pliku ze wskazaniem miejsca w tekście, w którym mają się znajdować.
  Cytowania w tekście powinny być opatrzone numerowanymi przypisami na dole strony. Spis literatury powinien być zestawiony w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów w następujący sposób:
       [1] Kowalski J., Współczesna rola krajoznawstwa [w:] Barbakan nr 23(128), ss.10-16, Wyd. PTTK-Kraj, Warszawa 2001.
       [2] Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Wyd. Proksenia, Kraków 2007.
       [3] Nowak A. (red.), Krajoznawstwo, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.


  Artykuły przyjęte do publikacji są chronione prawem autorskim.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adjustacji nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Zeszyty krajoznawcze Mazowsze powstają siłami społecznymi, więc za teksty i ilustracje nie przysługuje honorarium.